Værdigrundlag | A/B Kongehøjen

A/B Kongehøjen

Foreningen

- Værdigrundlag

Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen som bofællesskab for andelshavere over 50 år uden hjemmeboende børn.

 

Foreningens vedtægter og husorden regulerer andelshavernes rettigheder og pligter, og herudover er der flere forhold i vores andelsboligforening, som også er af stor vigtighed, bl.a. det fælles arbejde og det sociale samvær.

 

Lidt historie: En kreds af Svogerslevborgere arbejdede gennem flere år med ideen til opførelse af et bofællesskab, og med velvilje fra Roskilde Kommunes side erhvervede den private andelsforening et stykke jord i udkanten af Svogerslev, hvor der kunne opføres 34 boliger og et fælleshus. Byggeriet gik i gang, og den 1. august 2002 kunne vi efter mange trængsler flytte ind.

 

Fælles arbejde: Beboerne har siden i fællesskab været aktive i at få foreningen til at fungere næsten uden fremmed hjælp. Kun til glatførebekæmpelse og nødvendig snerydning har vi fundet det nødvendigt at entrere med en lokal vognmand.  Til arbejder, der kræver autorisation eller ligger udover hvad vi selv kan klare, rekvirerer vi håndværkere, men ellers udfører vi alle opgaver selv.  

 

Bestyrelse: Der er valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som sædvanligvis afholder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden. Efter bestyrelsesmøderne udsendes sædvanligvis et INFO-Nyt til beboerne.

 

Fælleshuset: Vi har mulighed for at bruge fælleshuset til forskellige aktiviteter, og beboerne kan leje huset til private fester. 3 personer tager sig af udlejning og nødvendige indkøb til fælleshuset. En halv snes beboere varetager tilsyn og mindre vedligeholdelsesopgaver i fælleshuset som ”oldfruer”.

 

Vedligeholdelsesudvalg: 3-5 beboere forestår mindre håndværksmæssige vedligeholdelsesopgaver. Beboerne skal selv sørge for at døre, vinduer, udvendigt træværk samt udhus får påført træbeskyttelse, og udvalget sørger for at indkøbe og uddele træbeskyttelse til de enkelte beboere. Udvalget sørger også for at husenes gavle samt træværket på fælleshuset får påført træbeskyttelse.Vedligeholdelses- udvalgets medlemmer er også dem, der bistår de beboere, der måtte ønske det, med hjælp til regulering af fjernvarmen i de enkelte huse eller lign.

 

Det grønne udvalg: Al nødvendig vedligeholdelse og fornyelse af fællesområderne varetages af beboerne i fællesskab. På generalforsamlingen bliver der hvert år vedtaget et budget med meget få udgifter til dækning af fællesområdernes vedligeholdelse, og vi har – når vi løfter i flok – indtil nu kunnet holde fællesudgifterne nede. 3-4 beboere sørger for, at vore græsplæner bliver slået hele sommeren. På den ordinære generalforsamling vælges et ”Grønt udvalg” på 4-6 beboere, som i perioden fra sidst i april til midt i oktober indkalder til ”grønt arbejde” efter behov; sædvanligvis en hverdagsaften fra kl. 18.30 til ca. 20.00, hvor vi slutter med en øl/vand på fælleshusets terrasse. Men det har også været nødvendigt at indkalde til grønt arbejde om dagen og enkelte weekender, når større vedligeholdelsesarbejder af det grønne område har været nødvendigt. Vi er blevet 14 år ældre i den tid vi har boet her, og det kan mærkes, når der skal udføres grønt arbejde. Vi har hidtil sparet mange penge ved selv at vedligeholde fællesarealerne, ifølge tilbud fra en gartner mindst et par hundrede tusinde pr. år. Om vi på sigt kan blive ved med dette fællesarbejde, eller skal få fremmed hjælp til at vedligeholde fællesarealerne, vil være op til beboerne at beslutte på en generalforsamling.

 

Det sociale fællesskab.

 

Aktivitetsudvalget: Arrangerer nytårsfrokosten i januar, Skt. Hans aften i juni, høstfest i september og julearrangement ”Syng julen ind” i december. Udvalget afholder også cafe eftermiddage et par gange om måneden i vinterperioden. Udvalget afholder lysbilled/filmaftener og foredrag m.v. Herudover arrangerer udvalget udflugter 6-8 gange om året. Det kan være ture til forskellige museer, anemonetur i Boserup skov, tur til Eskildsø o lign.

 

Fællespisning: Siden vores indflytning i 2002 har der været indbudt til fællesspisning den sidste fredag i hver måned (med undtagelse af december, januar, juli og august). 3 ”huse” står for arrangementet og sørger for maden. Fællespisningen er populær og der deltager 30-40 personer pr. gang.

 

Billard: Nogle af mændene mødes tirsdag aften i fælleshusets kælder til en pot billard, og nogle af kvinderne hygger sig ved billardbordet tirsdag eftermiddag.

 

Læsekredse: Vi har 2 læsekredse med 9-10 personer i hver. Tovholderen sørger for at låne bøgerne i Roskilde Biblioteks læseklub, og så mødes vi hver 5-6 uge og snakker om den bog, vi har valgt at læse. 

 

Petanque: Vi har også et par gange afviklet en petanque turnering.

 

Kunst: Kunstudvalgets 3 medlemmer sørger for, at vi har noget forskelligt ophængt på væggene i Fælleshuset.

 

19.03.2017